ความรัก

คนเราถ้าศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก

156Views

คนเราถ้าศีลไม่เสมอกันมัน คบกันไม่ได้หรอก

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะ…

ผึ้ ง ก็ไม่เคยชวน แ ม ล ง วั น ไปตอม ข ี้

แ ม ล ง วั น ก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับ ผึ้ ง

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี… “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนก ล้าหาญ” คุณจะ “แ ข็ งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี” คุณจะ “มีความสุขมากยิ่งขึ้น”

ถ้าศี ล ไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้

คนแบบเดียวกันดึงดู ด พวกเดียวกัน ชอบแ ว้ น เขาก็ไปจั บ กลุ่ม ซิ่ ง ร ถ ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม

ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน เราสนิทชิด เ ชื้ อ กับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น

เราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่ อึ ด อั ด ใจ ให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะ ก ล ายเป็นพวกเดียวกับเขา

แ ม ล ง วั น มันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอก มันชวนกันไปกินแต่ ข ี้ กินแต่ของ เ น่ า เ สี ย

เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น… ผึ้ ง ชวนกันไปกิน ข ี้ กินของ เ ห ม็ น ๆ เหมือนกัน พ ว ก เดียวกันมันจะชวนกันทำ

ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกัน ไม่มีใครตักเ ตื อ น กันได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้าอย ากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้

เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศี ล ไม่เสมอกัน…มัน ค บ กันไม่ได้หรอก

เชื่อไหมว่า… คุณคือค่าเฉลี่ยนคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี และ ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด

ลองมองดู 5 คนในชีวิต ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันซิ คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย

ถ้าคุณอยู่กับใคร…? คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อย ากเป็น ผึ้ ง หรือ แ ม ล ง วั น คุณเป็นคนเลือกเอง

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแหล่งที่มา : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม , bitcoretech